1
دوشنبه 9 تير 1393 معاون فرهنگی اجتماعی دانشجویی
دکتر محمد هادی امین ناجی(معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی): نخبگان دانشگاه پیام نور دانشجویان فرهیخته و خود ساخته ای هستند که نه تنها در امور آموزشی،فرهنگی مستعدند که دارای خلاقیت فکری بالای هستند و  آثار علمی انان موتور محرک چرخه علم به ثروت است.
 
امتیاز دهی