دکتر حسن روحانی(رئیس جمهور ایران)
دوشنبه 9 تير 1393 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حجه اسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی(ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران) : نخبگان باید پل ارتباطی میان دولت و جامعه باشند.

 
امتیاز دهی